Myymälämme palvelevat arkisin 11-18 JA LAUANTAISIN 10-14 – Tervetuloa!

0

 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cycle Group Oy
Helsingintie 1, 55100 Imatra
050 3246 633
www.iikanpyoravarikko.fi  

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakastietorekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Cycle Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joitaa ovat nimi, osoite, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollisesti yritys- tai y-tunnus, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietorekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Cycle Group Oy:n markkinointirekisteriin. Cycle Group Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää yritystä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Cycle Group Oy:tä luovuttamaan yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta asiakastietokannasta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Digitaalisiin asiakastietojärjestelmiin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietosuojavastaava osallistuu henkilötietojen käsittelyn riskien arviointiprosesseihin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Cycle Group Oy noudattaa.

8. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Cycle Group Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä yrityksen hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Cycle Group Oy luovuttaa tietoja ainoastaan tapauksessa, jossa henkilötietojen osittaiselle luovuttamiselle on liiketoiminnallinen peruste. Cycle Group Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Yritys huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainituissa tapauksissa Cycle Group Oy suorittaa yhdessä tietosuojavastaavan kanssa riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti (tietopyyntölomake) ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Cycle Group Oy vastaa tarkastusoikeuteen perustuvaan pyyntöön kahden (2) viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Cycle Group Oy:n on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto asiakastietorekisterissä. Yrityksellä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia Cycle Group Oy:tä poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Cycle Group Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan, sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu-, kirjanpito- ja virhevastuiden hoitamiseksi. Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Cycle Group Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty ja tarkastettu päivämäärällä 20.1.2020.